کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7567
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5689
کلاس پرواز
Y

زاگرس ایرلاین
شرکت هواپیمایی
زاگرس ایرلاین
مدل
Boeing
شماره پرواز
4111
کلاس پرواز
Y

آتا
شرکت هواپیمایی
آتا
مدل
Boeing
شماره پرواز
5689
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7571
کلاس پرواز
Y

هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3858
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7571
کلاس پرواز
Y

هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3858
کلاس پرواز
Y

هواپیمایی آسمان
شرکت هواپیمایی
هواپیمایی آسمان
مدل
Fokker
شماره پرواز
3858
کلاس پرواز
Y