کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Boeing
شماره پرواز
7422
کلاس پرواز
V

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
7422
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
7422
کلاس پرواز
Y

تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y

کیش ایر
شرکت هواپیمایی
کیش ایر
مدل
Airbus
شماره پرواز
7422
کلاس پرواز
Y