تابان
شرکت هواپیمایی
تابان
مدل
Boeing
شماره پرواز
6279
کلاس پرواز
Y